English Version

 

 CHIEF-IN-EDITOR

Герасимова Людмила Ивановна

Ludmila Ivanovna Gerasimova

Rector of SAI SVE  "Postgraduate Doctors' Training institute"of  Health Care Ministry of Chuvashia, MD,DSc, professor

                                                                                         DEPUTY CHIEF-IN-EDITORS

 
Иванова Ирина Евгеньевна

Irina Evgenyevna Ivanova

Head of Pediatrics department at SAI SVE "Postgraduate Doctors' Training Institute" of Health Care Ministry of Chuvashia, MD,DSc, professor

 Tamara Gennadyevna Denisova

Vice-rector for scientific work and information support at the SAE SVE "Postgraduate Doctors' Training Institute" of Health Care Ministry of Chuvashia

Богданова Татьяна Геннадьевна

 Tatyana Gennadyevna Bogdanova

Associate professor at the department of Public Health and  Health Care of the SAI SVE "Postgraduate Doctors' Training Institute" of Health Care Ministry of Chuvashia

 

FOUNDERS:

Health Care Ministry of the Chuvash Republic

SAI SVE «Postgraduate Doctors’ Training Institute» of Health Care Ministry of the Chuvash Republic 

 

EDITORIAL COUNCIL:

E.V. BUSHUYEVA, V.E. VOLKOV,  A.V. GOLENKOV, A.G. GUNIN,  N.Kh. ZHAMLIKHANOV, I.V. MADYANOV, R.S. MATVEEV, N.P. PASHTAEV, V.A. RODIONOV, V.E. SERGEEVA (Cheboksary);

N.H. AMIROV, S.V. MALTSEV, L.I. MALTSEVA,A.V. IVANOV, I.G. NIZAMOV, T.I. SADYKOVA (Kazan);

V.Yu. ALBITSKIY, N.V. POLUNINA, D.A. SYCHEV,

L.P. CHICHERIN (Moscow);

M.G. ROMANTSOV (Saint-Petersburg);

B.Е. SHAHOV (N.Novgorod);

D.S. GORDON (Germany),

J. VITHOULKAS (Greece)

© All rights reserved. The use of materials without written permission - is prohibited.